PPT-rådgivning

PPT for videregående skoler er en hjelpetjeneste for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring. PPT samarbeider også med skolene om å legge opplæringen til rette for elever med særskilte behov. PPT er sakkyndig instans i spørsmål om rett til spesialundervisning.

PPT samarbeider nært med rådgiverne, oppfølgingstjenesten, helsesøster og ledelsen ved skolen, og deltar i ukentlige møter med rådgivere og ledelsen. Vi har et mål om at elever som har beho for særskilt hjelp/tilrettelegging skal få den hjelpen de trenger for å få best mulig utbytte av sin skolegang.

PPT tilbyr samtaler til elever som sliter med personlige vansker, sosiale vansker eller utfordringer knyttet til opplæringssituasjonen. Eksempler på tema kan være: Tristhet, fagvansker, mobbing, angst, spisevansker, fravær, familievansker, stress, rus, selvskading, spilleavhengighet, vansker i skolemiljøet, overgrep, kriser og sorg. I de fleste tilfellene prøver vi å løse de vanskene ved å snakke med den enkelte elev. Andre ganger kan vi finne løsninger sammen med skolens fagfolk eller hjelpeinstanser utenfor skolen.

Henvisning til oss ordnes vanligvis gjennom rådgiverne på skolen, men elever kan også ta direkte kontakt, ringe eller skrive til oss. Alle ansatte i PPT har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Elevsamtaler foregår på helsesøsters/PPTs kontor i hovedetasjen hvor rådgiverne har sine kontor.